Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 1
Ảnh 2
Thông báo Hội thảo Khoa học

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý " nhằm tăng cường sự giao lưu, trao đổi và chia sẻ giữa các nhà khoa học về các kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thực phẩm và môi trường.