Hệ thiết bị phân tích TOC/TN Hệ thiết bị phân tích TOC/TN
(03/11/2016 )
Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ độ phân giải cao (GC-HRMS)
(03/11/2016 )
MÁY ĐO QUANG UV VIS HAI CHÙM TIA MÁY ĐO QUANG UV VIS HAI CHÙM TIA
(03/11/2016 )
QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU QUY TRÌNH GỬI MẪU KIỂM TRA XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, CHẤT LƯỢNG MẪU
(30/09/2016 )
Hệ thống thiết bị sắc kí lòng (HPLC/MS) Hệ thống thiết bị sắc kí lòng (HPLC/MS)
(26/09/2016 )
Ứng dụng hệ thống thiết bị sắc ký lỏng ghép khổi phổ trong kiểm tra chất lượng thực phẩm tại CTCTT.

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang