Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt bất thường tại hồ Tây

Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt bất thường tại hồ Tây , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Tên Đề tài 

 Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt bất thường tại hồ Tây

Chủ nhiệm Đề tài 

 PGS.TS Nguyễn Quang Trung

Mục tiêu của Đề tài 

Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt ở khu vực Hồ Tây từ đó xác định được một số nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nghiên cứu tới hiện tượng này.

Nội dung Nghiên cứu 

 - Nghiên cứu tổng quan; khảo sát thực địa và xác định các địa điểm lấy mẫu thủy sản, mẫu nước và trầm tích

 - Phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước, trầm tích và thủy sản. Khảo sát và đánh giá các thông số của các phương pháp phân tích

 - Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu từ bể thực nghiệm

 -  Đánh giá các kết quả phân tích và xác định một số nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt

Thời gian thực hiện

 03 tháng  (từ  T10/2016 đến T12/2016)

Kinh phí 

 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)

Sản phẩm 

 - Báo cáo tổng quan về thực trạng của Hồ Tây và một số phương pháp xác định các hóa chất độc hại trong nước hồ, cá và trầm tích.

 - Báo cáo khảo sát các chỉ tiêu phân tích tại hiện trường, phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước, trầm tích từ bể thực hiện

 - Báo cáo phân tích các thông số mật độ tế bào vi tảo tổng thể, chiếm ưu thế trong nước, chụp hình ảnh tổng thể, và hình thái tế bảo vi tảo có mặt trong mẫu nước Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch.

 - Báo cáo phân lập vi sinh vật sử dụng sắt trong mẫu bùn Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch

 -  Báo cáo phân tích hàm lượng CO32- và HCO3- trong thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm REDOXYL-3C và dung dịch tảo

 - Báo cáo thử nghiệm chế phẩm Redoxyl-3C và nuôi cá diếc bằng nước hồ Tây. Đánh giá thông qua phân tích mật độ tế bào, hàm lượng oxy hòa tan (DO)

 - Báo cáo kết quả nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá và phân tích các chỉ tiêu trong các bồn thử nghiệm thêm các nồng độ Redoxy khác nhau và lượng trầm tích khác nhau.

 - Báo cáo phân tích các chất ô nhiễm như: kim loại và một số độc chất khác trong cá, nước và trầm tích

 - Báo cáo quy trình phân tích định lượng chuẩn các kim loại nặng (As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Ba, K, Na, Mg, Co, Ca) trong mẫu nước và trầm tích.

 - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu  của đề tài

 - Báo cáo trình Chủ tịch Viện về hiện tượng cá chết bất thường ở Hồ Tây