TÌM KIẾM NHANH


Dự án hỗ trợ xây dựng phần mềm

Hợp phần 2:"Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm chế biến"

(Thuộc dự án KH&CN trọng điểm: “ Nghiên cứu xác định các chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm”)

DỰ ÁN CÓ 5 HỢP PHẦN

HỢP PHẦN 1:

Xây dựng Bộ quy trình định lượng các chất độc trong thực phẩm

MS. VAST TĐ.TP.01/16-18. KP: 14 tỷ

Chủ trì: Nguyễn Quang Trung

HỢP PHẦN 2:

• Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm.

MS. VAST.TĐ.TP.02/16-18. KP: 5 tỷ

Chủ trì: Vũ Đức Nam

HỢP PHẦN 3:

• Nghiên cứu XĐ các chất độc phát sinh trong QTCB thực phẩm truyền thống của VN

MS. VAST.TĐ.TP.03/16-18. KP: 8 tỷ

Chủ trì: Đào Hải Yến.

HỢP PHẦN 4:

Nghiên cứu phương pháp kiểm nghiệm một số phụ gia thực phẩm

MS. VAST.TĐ.TP.04/16-18. KP: 8 tỷ

Chủ trì: Đoàn Duy Tiên

HỢP PHẦN 5:

• N/cứu áp dụng phương pháp fingerprint trong xác định thành phần TPCN

MS. VAST.TĐ.TP.05/16-18. KP: 10 tỷ

Chủ trì: Trần Hồng Hạnh