Chủ nhật, ngày 07/06/2020

Tài khoản thư viện số

Truy cập các tài nguyên của thư viện số tại: http://library.vast.vn

Tài khoản thư viện số , Trung tâm thông tin - Tư liệu
Nội dung: Thư viện đã cấp tài khoản Thư viện số cho tất cả các cán bộ trong Viện Hàn lâm KHCNVN đã được các đơn vị đăng ký với Thư viện. Thông tin truy cập tài khoản (gồm Email đăng nhập và Mật khẩu) đã được Thư viện gửi trực tiếp đến từng cán bộ vào tài khoản email đã đăng ký. 
Truy cập các tài nguyên thư viện tại địa chỉ: http://library.vast.vn
 
Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ với thư viện (lib@isi.vast.vn042.37917822) được được hỗ trợ.