THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
174/GCN-TTTL 09/12/2121 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá Trung tâm TTTL 09/12/2121
2190/GM-VHL 21/09/2023 Tham dự Hội thảo: “Xây dựng bộ tư liệu phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” Viện Hàn lâm KHCNVN 21/09/2023
1826/QĐ-VHL 14/09/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2023
476/TTKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT=BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 22/08/2023
1975/KH-VHL 21/08/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 21/08/2023
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 21/08/2023
1689/QĐ-VHL 17/08/2023 Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/08/2023
05/CT-VHL 28/07/2023 Về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành về tài chính NSNN Viện Hàn lâm KHCNVN 28/07/2023
1477/QĐ-VHL 20/07/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/07/2023
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 19/07/2023
1468/QĐ-VHL 18/07/2023 Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 18/07/2023
06/2023/TT-BTTTT 30/06/2023 Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình Bộ Thông tin và Truyền thông 13/07/2023
1420/QĐ-VHL 07/07/2023 Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1409/QĐ-VHL 05/07/2023 Bổ sung kinh phí nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ khoa học năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1422/QĐ-VHL 07/07/2023 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo đơn vị, Kế hoạch đoàn vào 06 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội Bộ Nội vụ 29/06/2023
1055/QĐ 14/06/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023
1054/QĐ-VHL 14/06/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023
1034/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1035/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023