THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
210/TTTL 21/10/2019 Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 21/10/2019
426 14/10/2019 Biên bản Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 tại Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 14/10/2019
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ 03/10/2019
11/2019/TT-BNV 01/09/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ 01/10/2019
2091/VHL-VP 27/09/2019 Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQQ-CP ngày 07/3/2019 tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/09/2019
1625/QĐ-VHL 25/09/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1612/QĐ-VHL 24/09/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
2041/VHL-TCCB 19/09/2019 Công văn phê duyệt kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/09/2019
1991/VHL-VP 12/09/2019 Công văn Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về công tác văn thư, lưu trữ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2019
1921/VHL-KHTC 04/09/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của Hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 09/09/2019
1506/QĐ-VHL 05/09/2019 Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 05/09/2019
1496/QĐ-VHL 03/09/2019 Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 04/09/2019
24/CV-CUTTTL 20/08/2019 Công văn trả lời ý kiến về chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL-Chi Ủy 21/08/2019
171/TTTL 19/08/2019 Công văn xin ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL 19/08/2019
160/GM-TTTL 08/08/2019 Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ Trung tâm TTTL 08/08/2019
1724/KH-VHL 08/08/2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/08/2019
1328/QĐ-VHL 02/08/2019 Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2019
66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Chính phủ 05/08/2019
1652/KH-VHL 29/07/2019 Công văn Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/07/2019