THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
403/QĐ-VHL 19/03/2019 Quyết định Giảm trừ dự toán kinh phí quỹ lương năm 2019 các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Viện Hàn lầm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
53/TTTL 21/03/2019 Công văn báo cáo thống kê ngành Nội vụ Trung tâm TTTL 21/03/2019
609/VHL-HTQT 20/03/2019 Công văn quản lý hộ chiếu công vụ Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
619/VHL-VP 20/03/2019 Công văn Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
03/2018/TT-BNV 19/05/2017 Thông tư uy định về chế độ báo cáo thống kê của ngành Nội vụ Bộ Nội vụ 18/03/2019
45/TTTL 14/03/2019 Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL Trung tâm TTTL 14/03/2019
69/QĐ-BXD 30/01/2019 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BXD năm 2018 Khác 13/03/2019
363/QĐ-VHL 13/03/2019 Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/03/2019
490/VHL-KHTC 08/03/2019 Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/03/2019
328/QĐ-VHL 07/03/2019 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2019
Không số 06/03/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm TTTL Trung tâm TTTL 06/03/2019
06/KBBĐ 25/02/2019 Công văn triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Khác 05/03/2019
12/QĐ-TTTL 04/03/2019 Quyết định Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienDirec Freedom Colection năm 2019" Trung tâm TTTL 04/03/2019
08/QĐ-TTTL 01/03/2019 Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 “Mua quyền truy cập 05 bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP” năm 2019 Trung tâm TTTL 01/03/2019
80/TB-VP 28/02/2019 Thông báo phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị thuộc VHL 01/03/2019
410/TB-VHL 28/02/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
415/VHL-ƯDTKCN 28/02/2019 Công văn Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
267/QĐ-VHL 26/02/2019 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 27/02/2019
243/QĐ-VHL 25/02/2019 Quyết đinh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019 thuộc dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019
264/QĐ-VHL 26/02/2019 Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019