THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
415/VHL-ƯDTKCN 28/02/2019 Công văn Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
267/QĐ-VHL 26/02/2019 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 27/02/2019
243/QĐ-VHL 25/02/2019 Quyết đinh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019 thuộc dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019
264/QĐ-VHL 26/02/2019 Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019
/BC-KHTC 18/02/2019 Báo cáo Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 thuộc dự án "Mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019" Các đơn vị thuộc VHL 26/02/2019
2512/QĐ-VHL 28/02/2019 Quyết định Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019
192/QĐ-VHL 19/02/2019 Quyết định Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2019
Không số 22/02/2019 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Trung tâm TTTL 22/02/2019
Không số 22/02/2019 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Trung tâm TTTL 22/02/2019
229/QĐ-VHL 21/02/2019 Quyết định điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương đối với Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 21/02/2019
270/HĐ-VHL 28/02/2019 Hợp đồng Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin - Tư liệu mã số: TXCN00.26/19-19 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/02/2019
2341/QĐ-VHL 20/12/2018 Quyết định phê duyệt Dự án, Cải tạo, sửa chữa các Khu WC nhà A11, Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 19/02/2019
02/CT-VHL 15/02/2019 Công văn Công tác quốc phòng, quân sự năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/02/2019
312/VHL-KHTC 18/02/2019 Công văn Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/02/2019
2612/QĐ-VHL 28/12/2018 Quyết đinh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 13/02/2019
2613/QĐ-VHL 28/12/2018 Quyết định Ban hành Kế Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 13/02/2019
05/QĐ-TTTL 12/02/2019 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm Thông tin – Tư liệu giai đoạn 2016 – 2020, điều chỉnh bổ sung năm 2019 Trung tâm TTTL 12/02/2019
06/QĐ-TTTL 12/02/2019 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm Thông tin – Tư liệu giai đoạn 2021 – 2026, điều chỉnh bổ sung năm 2019 Trung tâm TTTL 12/02/2019
Không số 30/01/2019 Phê duyệt các nhiệm vụ năm 2019 Trung tâm TTTL 30/01/2019
2609/QĐ-VHL 28/12/2018 Quyết định Giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 tạo nguồn cải cách tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 29/01/2019