THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
11/2019/TT-BNV 01/09/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ 01/10/2019
2091/VHL-VP 27/09/2019 Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQQ-CP ngày 07/3/2019 tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/09/2019
1625/QĐ-VHL 25/09/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1612/QĐ-VHL 24/09/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
2070/VHL-KHTC 25/09/2019 Công văn Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
2041/VHL-TCCB 19/09/2019 Công văn phê duyệt kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/09/2019
1991/VHL-VP 12/09/2019 Công văn Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về công tác văn thư, lưu trữ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2019
1921/VHL-KHTC 04/09/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của Hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 09/09/2019
1506/QĐ-VHL 05/09/2019 Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 05/09/2019
1496/QĐ-VHL 03/09/2019 Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 04/09/2019
24/CV-CUTTTL 20/08/2019 Công văn trả lời ý kiến về chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL-Chi Ủy 21/08/2019
171/TTTL 19/08/2019 Công văn xin ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL 19/08/2019
160/GM-TTTL 08/08/2019 Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ Trung tâm TTTL 08/08/2019
1724/KH-VHL 08/08/2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/08/2019
1328/QĐ-VHL 02/08/2019 Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2019
66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Chính phủ 05/08/2019
1652/KH-VHL 29/07/2019 Công văn Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/07/2019
1237/QĐ-VHL 16/07/2019 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019 (đợt điều chỉnh tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2019
03/CT-TTTL 17/07/2019 Chỉ thi Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Viện Hàn lâm KHCNVN 17/07/2019