THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng thanh toán làm thêm giờ Bộ Tài chính 01/07/2013
Không số 01/07/2013 Mẫu Báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài Trung tâm TTTL 01/07/2013
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định về qui định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lưc lượng vũ trang. Chính phủ 01/07/2013
115/2008/QĐ-TTg 27/08/2008 Quyết định về việc ban hành Qui định về công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thủ tướng Chính phủ 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Quyết định về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính 01/07/2013
936/VKH-QĐ 28/12/1990 Quyết định thành lập Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2013
12/2008/QĐ-BKHCN 04/09/2008 Quyết định về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013
182/KHCNQG-QĐ 28/07/1993 Quyết định chuyển Trung tâm Thông tin khoa học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam thành Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản giao nhận tài sản cố định Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản nghiêm thu thanh lý hợp đồng giao khoán công việc Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản thanh lý tài sản cố định Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Liên Bộ 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy báo làm thêm giờ Bộ Tài chính 01/07/2013
02/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đề nghị tạm ứng Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đề nghị thanh toán Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy thanh toán tạm ứng Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đi đường Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Hợp đông giao khoán công việc Bộ Tài chính 01/07/2013