THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1409/KHCNVN-KHTC 02/10/2012 Ủy quyền phê duyệt kế hoạch và kết quả đấu thầu các gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng Viện Hàn lâm KHCNVN 03/10/2012
102/2012/TT-BTC 21/06/2012 Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Bộ Tài chính 03/07/2012
141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Thông tư qui định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Tài chính 31/10/2011
76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ 14/12/2010
12/2010/TT-BNV 26/11/2010 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. Bộ Nội vụ 10/12/2010
79/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại Thủ tướng Chính phủ 07/12/2010
163/2010/TTLT-BTC-BNV 20/10/2010 Thông tư liên tịch Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức Liên Bộ 08/11/2010
03/2010/TT-BNV 29/04/2010 Thông tư qui định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy. Bộ Nội vụ 12/05/2010
263/KHCNVN-KHTC 12/03/2010 Công văn đi công tác đối với các tổ chức hợp nhất Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN 12/03/2010
01/2010/TT-BTC 06/01/2010 Thông tư qui định chế độ chi tiêu, đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. Bộ Tài chính 18/01/2010
28/QĐ-TTTL 15/06/2009 Quyết định Ban hành quy định mức thù lao công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm TTTTL Trung tâm TTTL 15/06/2009
2178/QĐ-KHCNVN 30/12/2008 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trung tâm TTTL theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2009
141/2008/QĐ-TTg 22/10/2008 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập. Thủ tướng Chính phủ 27/10/2008
32/2008/QĐ-BTC 29/05/2008 Quyết định về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính 06/06/2008
1587/KHCNKHTC 01/11/2007 Đăng ký sử dụng tài sản nhà nước. Trụ sở làm việc xe ôtô các loại Tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên Viện Hàn lâm KHCNVN 02/11/2007
1587/KHCNVN-KHTC 01/11/2007 Đăng ký sử dụng tài sản Viện Hàn lâm KHCNVN 02/11/2007
02/QĐ-TTTL 30/01/2007 Quyết định về việc đổi tên Ban Nghiên cứu và Quản lý lịch Nhà nước thành Phòng Nghiên cứu lịch Trung tâm TTTL 30/01/2007
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo Quốc hội