THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1237/QĐ-VHL 16/07/2019 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019 (đợt điều chỉnh tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2019
03/CT-TTTL 17/07/2019 Chỉ thi Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Viện Hàn lâm KHCNVN 17/07/2019
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Thông tư Quy định báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức Bộ Nội vụ 16/07/2019
1195/QĐ-VHL 09/07/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2019
1136/QĐ-VHL 02/07/2019 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử /Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 02/07/2019
1365/KH-VHL 26/06/2019 Công văn Kế hoạch Tổ chức đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Viện Hàn lâm KHCNVN 28/06/2019
137/TTTL 24/06/2019 Công văn Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 24/06/2019
1291/VHL-VP 18/06/2019 Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
1301/VHL-KHTC 19/06/2019 Công văn Thông báo về kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
124/TTTL 06/06/2019 Công văn thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Trung tâm TTTL 06/06/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
855/QĐ-VHL 24/05/2019 Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương giữa Trung tâm TTTL và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 24/05/2019
61/KHTC 17/05/2019 Công văn Về việc làm lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các đơn vị thuộc VHL 22/05/2019
831/QĐ-VHL 22/05/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọ nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/05/2019
1117/VHL-TCCB 16/05/2019 Công văn Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 16/05/2019
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 14/05/2019
229/CYĐCQ-CKS 08/05/2019 Công văn Thông báo đầu mối tiếp nhận và bảo đảm yêu cầu dịch vụ chứng thực chữ ký số Chưa xác định cơ quan 14/05/2019
1093/VHL-TCCB 13/05/2019 Công văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/05/2019