THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2059/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2056/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2061/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2063/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2064/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2065/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2062/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2497/QĐ-VHL 23/12/2019 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2496/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2495/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí KH thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2493/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2494 23/12/2019 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2697 20/12/2019 Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ HTQT với JSPS giai đoạn 2020-2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2019
83/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho cá nhân năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
84/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
85/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
86/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho tập thể năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
87/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
1821/QĐ-TTg 17/12/2019 Quyết định về Ngày truyền thống khí tượng thủy văn Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 18/12/2019
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Chính phủ 17/12/2019