THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
260/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023
262/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023
267/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023
314/QĐ-VHL 02/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2023
315/QĐ-VHL 02/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2023
312/QĐ-VHL 02/03/2023 Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/03/2023
113/QĐ-VHL 02/03/2023 Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/03/2023
256/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 09/03/2023
255/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
397/KH-VHL 07/03/2023 Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
249/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý hoạt động thường xuyên giao tự chủ Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
257/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành quy định về quản lý mã số các đề tài và nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động hàng năm của Viện Hàn lâm KHCNV 07/03/2023
268/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
254/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
245/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
263/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
259/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
258/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định về trình tự giao nộp và công bố kết quả các đề tài, dự án, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
305/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tố chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
243/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023