THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1560/VP 18/08/2020 Báo cáo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 19/08/2020
1263/QĐ-VHL 18/08/2020 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/08/2020
39/QĐ-TTTL 18/08/2020 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học" thuộc dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" Trung tâm TTTL 18/08/2020
1328/QĐ-VHL 12/08/2020 Quyết định phê duyệt Viện Hàn lâm KHCNVN 12/08/2020
1203/QĐ-VHL 05/08/2020 Quyết định Phê duyêt kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho phó giám đốc. Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2020
88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Chính phủ 30/07/2020
76/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành. Chính phủ 06/07/2020
05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06/07/2020
1016/QĐ-VHL 25/06/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/06/2020
06/CT-VHL 26/06/2020 Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/06/2020
1068-VHL-TCCB 08/06/2020 Thông báo nội dung Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ Chính phủ 09/06/2020
791/QĐ-VHL 26/05/2020 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2020. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/05/2020
20/QĐ-TTTL 26/05/2020 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu năm 2020 Trung tâm TTTL 26/05/2020
19/QĐ-TTTL 25/05/2020 Quyết định phê duyệt bảo trì phần mềm thư viện điện tử Trung tâm TTTL 25/05/2020
789/VHL-KHTC 05/05/2020 Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng CP Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2020
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính 23/04/2020
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Chính phủ 23/04/2020
550/QĐ-VHL 17/04/2020 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 22/04/2020
622/TB-VHL 14/04/2020 Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 15/04/2020
23/QĐ-TTTL 28/03/2020 Quyết định phê duyệt mua sắm trang thiết bị 2020 Trung tâm TTTL 28/03/2020