THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
235/TTTL 27/10/2015 Công văn đăng kí nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2016 Trung tâm TTTL 27/10/2015
2051/QĐ-VHL 29/12/2014 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2015
1478/QĐ-VHL 29/09/2014 Quyết định về việc cử Giám đốc Học Viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 02/10/2014
1691/QĐ-TTg 22/09/2014 Quyết định Thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 02/10/2014
15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/05/2014
01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo 24/01/2014
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Chính phủ 24/10/2013
1558/QĐ-TTg 18/08/2010 Quyết định Phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Thủ tướng Chính phủ 01/07/2013
45/2008/QĐ-BGDĐT 05/08/2008 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/07/2013
05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/07/2013
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học Quốc hội 01/07/2013
10/2009/TT-BGDĐT 07/05/2009 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/07/2013