THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
255/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
249/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý hoạt động thường xuyên giao tự chủ Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
268/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
254/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
245/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2023
263/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
259/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
258/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định về trình tự giao nộp và công bố kết quả các đề tài, dự án, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
305/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tố chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
243/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/03/2023
166/QĐ-TTg 28/02/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 Thủ tướng Chính phủ 01/03/2023
217/QĐ-VHL 24/02/2023 Để tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm KHCN khác hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước Viện Hàn lâm KHCNVN 27/02/2023
2222/QĐ-VHL 16/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ hoạt động thông tin và kinh phí năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2023
107/QĐ-VHL 02/02/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/02/2023
99/QĐ-VHL 31/01/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/02/2023
03/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
88/QĐ-VHL 19/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
26/QĐ-VHL 05/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tố chức - Cán bộ và Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
17/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
01/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023