THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
333/QĐ-VHL 04/03/2013 Các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 333/QĐ-VHL ngày 04-03-2013 Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Mẫu biểu tài chính kế toán (file nén gồm các biểu mẫu) Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng chấm công Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng kê đề nghị thanh toán Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng kê thanh toán công tác phí Bộ Tài chính 01/07/2013
Không số 01/07/2013 Mẫu Đơn xin đi công tác nước ngoài Trung tâm TTTL 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản kiểm kê quỹ Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bảng thanh toán làm thêm giờ Bộ Tài chính 01/07/2013
Không số 01/07/2013 Mẫu Báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài Trung tâm TTTL 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản giao nhận tài sản cố định Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản nghiêm thu thanh lý hợp đồng giao khoán công việc Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Biên bản thanh lý tài sản cố định Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy báo làm thêm giờ Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đề nghị tạm ứng Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đề nghị thanh toán Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy thanh toán tạm ứng Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Giấy đi đường Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Hợp đông giao khoán công việc Bộ Tài chính 01/07/2013