THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2316/QĐ-VHL 17/11/2023 Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệ kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023
2315/QĐ-VHL 16/11/2023 Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023
2226/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2217/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2656/VHL-KHTC 02/11/2023 Thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2078/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
2077/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
2018/QĐ-VHL 12/10/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/10/2023
2190/GM-VHL 21/09/2023 Tham dự Hội thảo: “Xây dựng bộ tư liệu phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” Viện Hàn lâm KHCNVN 21/09/2023
1826/QĐ-VHL 14/09/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2023
1975/KH-VHL 21/08/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 21/08/2023
1689/QĐ-VHL 17/08/2023 Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/08/2023
05/CT-VHL 28/07/2023 Về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành về tài chính NSNN Viện Hàn lâm KHCNVN 28/07/2023
1477/QĐ-VHL 20/07/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/07/2023
1468/QĐ-VHL 18/07/2023 Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 18/07/2023
1420/QĐ-VHL 07/07/2023 Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1409/QĐ-VHL 05/07/2023 Bổ sung kinh phí nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ khoa học năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1422/QĐ-VHL 07/07/2023 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo đơn vị, Kế hoạch đoàn vào 06 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1055/QĐ 14/06/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023
1054/QĐ-VHL 14/06/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023