THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 16/11/2016
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 16/11/2016
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
125/CV-TTHNQT 19/09/2016 Công văn điều tra năng lực và nhu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 12/10/2016
2472/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
2474/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
2475/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (hạng II) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
2476/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
2471/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016
1276/QĐ-BKHCN 24/05/2016 Quyết định về điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 Bộ Khoa học và Công nghệ 24/05/2016
965/QĐ-BKHCN 26/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế", Mã số: KHCN-TN/16-20 Bộ Khoa học và Công nghệ 21/05/2016
838/QĐ-BKHCN 12/04/2016 Quyết định Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 Bộ Khoa học và Công nghệ 21/04/2016
5104/BKHCN-TTKHCN 28/12/2015 Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 05/01/2016
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 05/01/2016
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/10/2015
40/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Bộ Khoa học và Công nghệ 11/08/2015
09/2015/TT-BKHCN 15/05/2015 Thông tư Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ 11/08/2015