THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
166/QĐ-TTg 28/02/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 Thủ tướng Chính phủ 01/03/2023
217/QĐ-VHL 24/02/2023 Để tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm KHCN khác hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước Viện Hàn lâm KHCNVN 27/02/2023
2222/QĐ-VHL 16/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ hoạt động thông tin và kinh phí năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2023
107/QĐ-VHL 02/02/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/02/2023
99/QĐ-VHL 31/01/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/02/2023
03/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
88/QĐ-VHL 19/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
26/QĐ-VHL 05/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tố chức - Cán bộ và Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
17/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
01/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
02/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và Công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
04/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
05/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
06/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
07/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ đối với viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
08/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển thôi giữ chức vụ, miễm nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
09/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
10/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
11/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viện chức và người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
12/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023