THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
10/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022
2439/QĐ-VHL 21/12/2021 Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2021
18/2021/TT-BTTTT 30/11/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 22/12/2021
2571-KL-VHL 20/12/2021 Kết luận về công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2021
16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông 03/12/2021
2026/QĐ-TTg 02/12/2021 Phê duyệt chương trình số hóa di sản Văn hóa giai đoạn 2021- 2030 Chính phủ 03/12/2021
2276/VHL-KH 22/11/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1896-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Chính phủ 10/11/2021
97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ 10/11/2021
1862/QĐ-TTg 04/11/2021 Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Chính phủ 05/11/2021
51/QĐ-TTTL 02/11/2021 Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21 Trung tâm TTTL 02/11/2021
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Bộ Tài chính 19/10/2021
06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11/10/2021
1574/QĐ-VHL 30/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/09/2021
15/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Thông tư Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/09/2021
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 19/08/2021
736/QĐ-VHL-KHTC 29/04/2021 Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 29/06/2021