THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
760/VHL-TCCB 06/05/2021 Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2021
480/QĐ-TTg 29/03/2021 Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 29/03/2021
181/CXBIPH 12/03/2021 Thông tin sử dụng bảng Lịch năm 2022 Chưa xác định cơ quan 17/03/2021
19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP Chính phủ 16/03/2021
62/QĐ-TTTL 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ mua tạp chí KHCN ngoại văn và các nhiệm vụ hỗ trợ năm 2020 của TTTTTL Trung tâm TTTL 22/12/2020
2236/VHL-TCCB 12/11/2020 Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
2235/VHL-TCCB 12/11/2020 Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
40/QĐ-TTTL 25/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo trì phần mềm Thư việnđiện tử năm 2020 Trung tâm TTTL 25/08/2020
1560/VP 18/08/2020 Báo cáo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 19/08/2020
39/QĐ-TTTL 18/08/2020 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học" thuộc dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" Trung tâm TTTL 18/08/2020
1328/QĐ-VHL 12/08/2020 Quyết định phê duyệt Viện Hàn lâm KHCNVN 12/08/2020
88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Chính phủ 30/07/2020
05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06/07/2020
06/CT-VHL 26/06/2020 Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/06/2020
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính 23/04/2020
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Chính phủ 23/04/2020
551-VHL-VP 27/03/2020 Thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg 14/01/2020 của Thủ Tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 27/03/2020
09/2020/QĐ-TTG 15/03/2020 Quyết định Ban hành Quy chế Ứng phó sự cố chất thải Thủ tướng Chính phủ 19/03/2020
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020