THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1961/QĐ-VHL 14/11/2019 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 15/11/2019
1688/QĐ-BTTT 11/10/2019 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông 16/10/2019
2070/VHL-KHTC 25/09/2019 Công văn Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1921/VHL-KHTC 04/09/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của Hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 09/09/2019
1496/QĐ-VHL 03/09/2019 Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 04/09/2019
1328/QĐ-VHL 02/08/2019 Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2019
1237/QĐ-VHL 16/07/2019 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019 (đợt điều chỉnh tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2019
03/CT-TTTL 17/07/2019 Chỉ thi Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Viện Hàn lâm KHCNVN 17/07/2019
1301/VHL-KHTC 19/06/2019 Công văn Thông báo về kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
61/KHTC 17/05/2019 Công văn Về việc làm lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các đơn vị thuộc VHL 22/05/2019
831/QĐ-VHL 22/05/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọ nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/05/2019
1069/VHL-KHTC 08/05/2019 Công văn Khai hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng ưu tiên qua hệ thống OMS Viện Hàn lâm KHCNVN 13/05/2019
38/2019/NĐ-Cp 09/05/2019 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 13/05/2019
1050/VHL-KHTC 07/05/2019 Công văn Thông báo quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Viện Hàn lâm KHCNVN 08/05/2019
1030/QĐ-VHL 06/05/2019 Quyết định Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
749/QĐ-VHL 03/05/2019 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện trong kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
28/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định thành lập Tổ quản lý Dự án “Cải tạo, sửa chữa các khu WC nhà A11, Trung tâm Thông tin – Tư liệu” Trung tâm TTTL 19/04/2019
29/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
30/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết đinh Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
27/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu Trung tâm TTTL 19/04/2019