THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
440/QĐ-VHL 31/03/2020 Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 161/2018 NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2020 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 01/04/2020
286-VHL-TCCB 24/02/2020 Xét đặc cách bổ nhiệm hạng I, II đối với chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác năm 2020. Viện Hàn lâm KHCNVN 24/02/2020
216/QĐ-TTg 07/02/2020 QĐ về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Thủ tướng Chính phủ 11/02/2020
2606/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
01/CT-VHL 09/01/2020 Chỉ thị Công tác quốc phòng, quân sự 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
2528/QĐ-VHL 25/12/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/12/2019
2059/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2056/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2061/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2063/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2064/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2065/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2062/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2497/QĐ-VHL 23/12/2019 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2496/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2495/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí KH thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2493/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2494 23/12/2019 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
83/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho cá nhân năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
84/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019