THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1855/VHL-ƯDTKCN 14/09/2016 Thông báo tham gia đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2016
1808/VHL-ƯDTKCN 09/09/2016 Mời tham dự Hội thảo Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2016
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập Chính phủ 23/06/2016
802/QĐ-VHL 01/06/2016 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 08/06/2016
965/QĐ-BKHCN 26/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế", Mã số: KHCN-TN/16-20 Bộ Khoa học và Công nghệ 21/05/2016
05/2016/TTLTBKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Liên Bộ 21/04/2016
838/QĐ-BKHCN 12/04/2016 Quyết định Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 Bộ Khoa học và Công nghệ 21/04/2016
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/10/2015
40/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Bộ Khoa học và Công nghệ 11/08/2015
09/2015/TT-BKHCN 15/05/2015 Thông tư Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ 11/08/2015
1542/VHL-KHTC 11/08/2015 Văn bản về Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 11/08/2015
1234/QĐ-VHL 30/07/2015 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt hoạt động của Diễn đàn khoa học lĩnh vực khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 03/08/2015
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Liên Bộ 10/06/2015
59/2015/TTLT-BTC-BKHCN 25/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 Liên Bộ 10/06/2015
Không số 12/05/2015 Bản mẫu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Trung tâm TTTL 12/05/2015
Không số 14/04/2015 Hội nghị Khoa học về công nghệ sinh học - Thông báo lần thứ nhất Viện Hàn lâm KHCNVN 16/04/2015
01/VBHN-BTNMT 17/03/2015 Quyết định Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/03/2015
380/QĐ-TTg 24/03/2015 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 26/03/2015
Không số 26/03/2015 Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Hà Trung tâm TTTL 26/03/2015
186/QĐ-VHL 14/02/2015 Quyêt định Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN (1975 - 2015) Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2015