THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1039/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
706/QĐ-BHXH 19/05/2023 Ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Bảo hiểm xã hội 13/06/2023
48/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Lưu trữ thông tin khoa học và Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học và Công nghệ thông tin Trung tâm TTTL 01/06/2023
49/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Thông tin khoa học và Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin, truyền thông khoa học và Sở hữu công nghiệp Trung tâm TTTL 01/06/2023
50/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Dự báo phát triển khoa học và công nghệ và Phòng Nghiên cứu lịch thành phòng Nghiên cứu, Dự báo chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm TTTL 01/06/2023
51/QĐ-TTTL 01/06/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng trực thuộc Trung tâm TTTL 01/06/2023
922/QĐ-VHL 31/05/2023 Ban hành Quy định thay đổi yêu cầu đối với chức danh thư ký khoa học của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và định mức chi thù lao và hệ số lao động khoa học của các chức danh tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023
921/QĐ-VHL 31/05/2023 Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023
887/QĐ-VHL 29/05/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2023" Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2023
705/QĐ-VHL 11/05/2023 Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2023
633/QĐ-VHL 04/05/2023 Về việc nghiệm thu kết quả nhiệm vụ hỗ trợ Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2023
577/QĐ-VHL 18/04/2023 Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/04/2023
546/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
547/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
438/QĐ-VHL 28/03/2023 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Viện và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2023
261/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học công nghệ Độc lập, đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng và nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ tịch Viện Hàn lâm giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 22/03/2023
400/QĐ-VHL 21/03/2023 Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2023
242/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023
260/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023
262/QĐ-VHL 01/03/2023 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/03/2023