THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 02/06/2021
2135/QĐ-VHL 07/12/2020 Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" mã số TLTB01.01/21-23 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2021
25/QĐ-TTTL 01/06/2021 Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 01/06/2021
802/QĐ-VHL 13/05/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí nhiệm vụ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/05/2021
480/QĐ-TTg 29/03/2021 Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 29/03/2021
367/QĐ-VHL 09/03/2021 Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung lại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của (Chính phủ) năm 2021 đối với trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 12/03/2021
2584 31/12/2020 Quyết định phê duyệt dự toán mua tạp chí KH&CN ngoại văn giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2021
2388 22/12/2020 Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/02/2021
60/QĐ-BTTTT 20/01/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 22/01/2021
43/QĐ-VHL 12/01/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/01/2021
2606/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2607/QĐ-VHL 31/12/2020 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2611/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bảo vệ luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, hỗ trợ các hoạt động thường xuyên khác năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2612/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
64/QĐ-TTTL 31/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 31/12/2020
2354/QĐ-VHL 22/12/2020 Sáp nhập Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học vào Viện Vật lý Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2356/QĐ-VHL 22/12/2020 Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2227/QĐ-VHL 15/12/2020 Về việc tặng danh hiệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2020
62/QĐ-TTTL 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ mua tạp chí KHCN ngoại văn và các nhiệm vụ hỗ trợ năm 2020 của TTTTTL Trung tâm TTTL 22/12/2020
1986-QĐ-VHL 27/11/2020 Phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng bảng lịch Việt Nam giai đoạn 2031-2100 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/12/2020