THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1034/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1035/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1036/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1037/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1038/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1039/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1281/VHL-KHTC 06/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN trong xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước Viện Hàn lâm KHCNVN 06/06/2023
922/QĐ-VHL 31/05/2023 Ban hành Quy định thay đổi yêu cầu đối với chức danh thư ký khoa học của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và định mức chi thù lao và hệ số lao động khoa học của các chức danh tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023
921/QĐ-VHL 31/05/2023 Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023
887/QĐ-VHL 29/05/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2023" Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2023
1085/VHL-KHTC 18/05/2023 Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2023
1010/QĐ-VHL 11/05/2023 Kế hoạch giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2023
705/QĐ-VHL 11/05/2023 Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2023
633/QĐ-VHL 04/05/2023 Về việc nghiệm thu kết quả nhiệm vụ hỗ trợ Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2023
763/VHL-TCCBKT 17/04/2023 Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 18/04/2023
577/QĐ-VHL 18/04/2023 Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/04/2023
546/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
547/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
613/KH-VHL 31/03/2023 Cải cách hành chính năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2023
615/KH-VHL 31/03/2023 Nhắc nhở giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của Hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2023