THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
03/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
88/QĐ-VHL 19/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
26/QĐ-VHL 05/01/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tố chức - Cán bộ và Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
17/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
01/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
02/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và Công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
04/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
05/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
06/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
07/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ đối với viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
08/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển thôi giữ chức vụ, miễm nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
09/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
10/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
11/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viện chức và người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
12/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
13/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
14/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
63/QĐ-VHL 16/01/2023 Hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2023
62/QĐ-VHL 16/01/2023 Hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2023
2566/QĐ-VHL 30/12/2022 Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/01/2023