THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
01/VBHN-BKHCN 28/11/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 28/11/2014
A-1230 28/11/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 28/11/2014
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 31/07/2014
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11-06-2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 10/07/2014
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Thông tư quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 10/07/2014
11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 30/06/2014
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 26/06/2014
06/2014/TT-BKHCN 25/04/2014 Thông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 04/06/2014
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Bộ Khoa học và Công nghệ 30/05/2014
12/2008/QĐ-BKHCN 04/09/2008 Danh sách mã chuyên ngành khoa học và công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04-09-2008 Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013
05/2009/TT-BKHCN 30/03/2009 Thông tư về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013
05/2010/TT-BKHCN 02/07/2010 Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013
37/QĐ-BKHCN 14/01/2009 Quyết định Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4-9-2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013
12/2008/QĐ-BKHCN 04/09/2008 Quyết định về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2013