THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
977/VPQH-TV 02/04/2019 Công văn chức điều tra XHH phục vụ hoạt động của Quốc hội Chưa xác định cơ quan 15/04/2019
24/QĐ-TTTL 11/04/2019 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ 6 Trung tâm TTTL 11/04/2019
73/GM-TTTL 11/04/2019 Công văn tham dự Triển lãm sách và Hội thảo Trung tâm TTTL 11/04/2019
810/KH-VHL 09/04/2019 Công văn Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/04/2019
788/VHL-HTQT 05/04/2019 Công văn Chuẩn hóa bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 08/04/2019
23/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 08/04/2019
22/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection” năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
65/TB-TTTL 08/04/2019 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
64/TB-TTTL 08/04/2019 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập 05 bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
542/QĐ-VHL 04/04/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận sô 45-KL/TW của Ban Bí thư Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2019
767/VHL-KHTC 03/04/2019 Công văn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2019
538/QĐ-VHL 04/04/2019 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2019
21/QĐ-TTTL 05/04/2019 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2: mua quyền truy cập 05 bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP năm 2019 thuộc dự án Trung tâm TTTL 05/04/2019
753/VHL-VP 02/04/2019 Công văn Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Viện Hàn lâm KHCNVN 04/04/2019
510/QĐ-VHL 01/04/2019 Quyết định Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021-2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 04/04/2019
test 03/04/2019 test Bảo hiểm xã hội 03/04/2019
734/VHL-TCCB 01/04/2019 Công văn giao số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương Viện Hàn lâm KHCNVN 02/04/2019
Không số 01/04/2019 Số liệu lịch năm 2020 Trung tâm TTTL 01/04/2019
18a/QĐ-TTTL 01/04/2019 Quyết định thành lập Ban biên tập Bản tin Khoa học Công nghệ của Trung tâm Thông tin – Tư liệu Trung tâm TTTL 01/04/2019
01/2019/TT-BNV 31/01/2019 Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong qúa trình xử lý công việc của các cơ quan Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2019