THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1205/QĐ-VHL 28/06/2021 Về việc giao dự toán kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
736/QĐ-VHL-KHTC 29/04/2021 Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 29/06/2021
1111/QĐ-VHL 17/06/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa , bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 18/06/2021
1036/QĐ-VHL 07/06/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 15/06/2021
1037/QĐ-VHL 07/06/2021 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6 năm 2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 15/06/2021
1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 02/06/2021
2135/QĐ-VHL 07/12/2020 Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" mã số TLTB01.01/21-23 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2021
25/QĐ-TTTL 01/06/2021 Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 01/06/2021
802/QĐ-VHL 13/05/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí nhiệm vụ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/05/2021
759/VHL-TCCB 05/05/2021 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2021
760/VHL-TCCB 06/05/2021 Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2021
522/QĐ-VHL 31/03/2021 Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2021
486/VHL-TCCB 23/03/2021 Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2021
480/QĐ-TTg 29/03/2021 Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 29/03/2021
22 17/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong cán bộ Công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm KHCNVN 19/03/2021
181/CXBIPH 12/03/2021 Thông tin sử dụng bảng Lịch năm 2022 Chưa xác định cơ quan 17/03/2021
19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP Chính phủ 16/03/2021
367/QĐ-VHL 09/03/2021 Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung lại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của (Chính phủ) năm 2021 đối với trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 12/03/2021
292/VHL 01/03/2021 Phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/03/2021
2584 31/12/2020 Quyết định phê duyệt dự toán mua tạp chí KH&CN ngoại văn giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2021