THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
4791/BTTTT-CATTT 31/12/2019 Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 07/01/2020
2605/QĐ-VHL 31/12/2019 Ban hành Kế hoạch hành động của Viện HLKHCNVN thực hiện Đề án Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
03-BC-TTr-TTTL 06/01/2020 Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trung tâm TTTL 06/01/2020
02-TB-TTTL 02/01/2020 Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020 Trung tâm TTTL 02/01/2020
2595-QĐ-VHL 31/12/2019 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/01/2020
2591/QĐ-VHL 31/12/2019 Về việc phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 02/01/2020
2600/QĐ-VHL 31/12/2019 Về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/01/2020
2528/QĐ-VHL 25/12/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/12/2019
2186/QĐ-VHL 09/12/2019 Quyết địnhphê duyệt Dự án "Cải tạo, chỉnh trang tòa nhà A11 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Viện Hàn lâm KHCNVN 27/12/2019
2059/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2056/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2061/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2063/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2064/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2065/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2062/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2497/QĐ-VHL 23/12/2019 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2496/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2495/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí KH thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2493/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019