THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1625/QĐ-VHL 25/09/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1612/QĐ-VHL 24/09/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
160/GM-TTTL 08/08/2019 Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ Trung tâm TTTL 08/08/2019
66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Chính phủ 05/08/2019
124/TTTL 06/06/2019 Công văn thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Trung tâm TTTL 06/06/2019
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 14/05/2019
1073/VHL-KHTC 09/05/2019 Công văn Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm KHCNVN 09/05/2019
941/VHL-VP 22/04/2019 Công văn Triển khai phát hành văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/05/2019
Không số 26/04/2019 Phiếu điều tra MIZOTECH 26/04/2019
538/QĐ-VHL 04/04/2019 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2019
Không số 01/04/2019 Số liệu lịch năm 2020 Trung tâm TTTL 01/04/2019
18a/QĐ-TTTL 01/04/2019 Quyết định thành lập Ban biên tập Bản tin Khoa học Công nghệ của Trung tâm Thông tin – Tư liệu Trung tâm TTTL 01/04/2019
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2019
655/VHL-VP 22/03/2019 Công văn Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN 25/03/2019
637/VHL-KHTC 21/03/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 22/03/2019
Không số 24/01/2019 Danh sách IP tĩnh của các đơn vị đăng ký truy cập trực tiếp các NXB và Thư viện số Trung tâm TTTL 24/01/2019
45/VHL-KHTC 09/01/2019 Công văn Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2019
244/TTTL 13/11/2018 Công văn danh sách cán bộ sử dụng Thư viện số Trung tâm TTTL 13/11/2018
1285/QĐ-TTg 01/10/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Thủ tướng Chính phủ 09/11/2018
326/QĐ-TTKHCN 05/10/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KHCN Cục Thông tin KHCNQG 29/10/2018