THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2276/VHL-KH 22/11/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1896 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Chính phủ 10/11/2021
97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ 10/11/2021
1862/QĐ-TTg 04/11/2021 Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Chính phủ 05/11/2021
51/QĐ-TTTL 02/11/2021 Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21 Trung tâm TTTL 02/11/2021
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Bộ Tài chính 19/10/2021
06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11/10/2021
1574/QĐ-VHL 30/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/09/2021
15/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Thông tư Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/09/2021
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 19/08/2021
736/QĐ-VHL-KHTC 29/04/2021 Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 29/06/2021
1111/QĐ-VHL 17/06/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa , bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 18/06/2021
1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 02/06/2021
760/VHL-TCCB 06/05/2021 Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2021
480/QĐ-TTg 29/03/2021 Quyết định Về việc kết thúc hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Biên sọan Bách khoa toàn thư Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 29/03/2021
181/CXBIPH 12/03/2021 Thông tin sử dụng bảng Lịch năm 2022 Chưa xác định cơ quan 17/03/2021
19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP Chính phủ 16/03/2021