THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1085/VHL-KHTC 18/05/2023 Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2023
1369/BTTTT-CBC 17/04/2023 Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2023
2750/VPCP-KGVX 21/04/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 Chính phủ 25/04/2023
31/QĐ - VHL 05/01/2023 Ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2023
3815/QĐ-BVHTTDL 30/12/2022 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Bộ Văn hóa TT&DL 04/01/2023
2876/VHL-KHTC 30/12/2022 Hướng dẫn xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 03/01/2023
106/2022/NĐ-CP 26/12/2022 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam Chính phủ 26/12/2022
2732/KH-VHL 16/12/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/12/2022
2641/KH-VHL 06/12/2022 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/12/2022
1944/KH-VHL 26/09/2022 Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị Viện Hàn lâm KHCNVN 26/09/2022
16/CT-TTg 20/09/2022 Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững Thủ tướng Chính phủ 22/09/2022
1067/QĐ-TTg 12/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thủ tướng Chính phủ 12/09/2022
985/QĐ-TTg 16/08/2022 Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Thủ tướng Chính phủ 16/08/2022
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ 02/08/2022
1307/VHL-KHTC 24/06/2022 Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 24/06/2022
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/06/2022
1040/QĐ-VHL 22/06/2022 Phê duyệt danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 22/06/2022
9/2022/TT-BLĐTBXH 25/05/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Bộ LĐTB&XH 14/06/2022
16/VBHN-BTNMT 09/06/2022 Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/06/2022
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 13/06/2022