THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2018/QĐ-VHL 12/10/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/10/2023
2190/GM-VHL 21/09/2023 Tham dự Hội thảo: “Xây dựng bộ tư liệu phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” Viện Hàn lâm KHCNVN 21/09/2023
1826/QĐ-VHL 14/09/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2023
1975/KH-VHL 21/08/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 21/08/2023
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 21/08/2023
06/2023/TT-BTTTT 30/06/2023 Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình Bộ Thông tin và Truyền thông 13/07/2023
1085/VHL-KHTC 18/05/2023 Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2023
1369/BTTTT-CBC 17/04/2023 Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2023
2750/VPCP-KGVX 21/04/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 Chính phủ 25/04/2023
31/QĐ - VHL 05/01/2023 Ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2023
3815/QĐ-BVHTTDL 30/12/2022 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện Bộ Văn hóa TT&DL 04/01/2023
2876/VHL-KHTC 30/12/2022 Hướng dẫn xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 03/01/2023
106/2022/NĐ-CP 26/12/2022 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam Chính phủ 26/12/2022
2732/KH-VHL 16/12/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/12/2022
2641/KH-VHL 06/12/2022 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/12/2022
1944/KH-VHL 26/09/2022 Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị Viện Hàn lâm KHCNVN 26/09/2022
16/CT-TTg 20/09/2022 Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững Thủ tướng Chính phủ 22/09/2022
1067/QĐ-TTg 12/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thủ tướng Chính phủ 12/09/2022
985/QĐ-TTg 16/08/2022 Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 Thủ tướng Chính phủ 16/08/2022
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ 02/08/2022