THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
921/QĐ-VHL 31/05/2023 Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023
887/QĐ-VHL 29/05/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2023" Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2023
1010/QĐ-VHL 11/05/2023 Kế hoạch giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2023
705/QĐ-VHL 11/05/2023 Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2023
546/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
547/QĐ-VHL 13/04/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 2) Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2023
2222/QĐ-VHL 16/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ hoạt động thông tin và kinh phí năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2023
99/QĐ-VHL 31/01/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/02/2023
2566/QĐ-VHL 30/12/2022 Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/01/2023
2480/QĐ-VHL 29/12/2022 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bảo vệ luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, hỗ trợ các hoạt động thường xuyên khác năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/01/2023
2565/QĐ-VHL 30/12/2022 Giao kinh phí nhiệm vụ đặc thù các đơn vị trực thuộc viện Hàn lâm KHCNVN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/01/2023
2479/QĐ-VHL 29/12/2022 Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học công nghệ năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2023
2619/QĐ-VHL 30/12/2022 Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2023
2618/QĐ-VHL 30/12/2022 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2023
2796-VHL-KHTC 23/12/2022 Lập dự toán chi TX, chi KTX nguồn NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2022
2551/VHL-KHTC 29/11/2022 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 khi triển khai các gói thầu mua sắm hàng hoá từ nguồn kinh phí thường xuyên Viện Hàn lâm KHCNVN 29/11/2022
1989/QĐ-VHL 25/11/2022 Phê duyệt lựa chọn kế hoạch nhà thầu Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 28/11/2022
1914/QĐ-VHL 16/11/2022 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh thường xuyên giao tự chủ, điều chỉnh tháng 10 và tháng 11 năm 2022) Viện Hàn lâm KHCNVN 16/11/2022
1826- QĐ-VHL 28/10/2022 Về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 4 năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/11/2022
1627-QĐ-VHL 28/10/2022 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt 4 năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/11/2022