THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
429-QĐ_VHL 04/05/2022 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 04/05/2022
516/QĐ-VHL 12/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2022. Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2022
2646/QĐ-VHL 30/12/2021 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ năm 2022 của Trung tâm Thông tin Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2022
02-CT-VHL 19/01/2022 Về việc tăng cường kỷ cương tài chính và chấp hành kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/01/2022
2571/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2570/QĐ-VHL 29/12/2021 Giao chỉ tiêu kinh phí Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2716 31/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2717/QĐ-VHL 31/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2553/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc phê duyệt dừng thực hiện dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 31/12/2021
2277/VHL-KHTC 22/11/2021 Thông báo định mức hỗ trợ NCVCC năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1907/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1908/QĐ-VHL 12/11/2021 Giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1691/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1906/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1690/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1752/QĐ-VHL 25/10/2021 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/10/2021
1429/QĐ-VHL 31/08/2021 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số" Viện Hàn lâm KHCNVN 01/09/2021
1374/QĐ-VHL 12/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2021
1204/QĐ-VHL 28/09/2021 Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
1205/QĐ-VHL 28/06/2021 Về việc giao dự toán kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021