THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
947/QĐ-VHL 07/05/2024 Về việc phê duyệt giao dự toán chi NSNN đợt 2 năm 2024 trên hệ thống Tabmis Viện Hàn lâm KHCNVN 08/05/2024
946/QĐ-VHL 07/05/2024 Về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/05/2024
229/QĐ-VHL 07/02/2024 Về việc phê duyệt giao dự toán thu, chi NSNN đợt 1 năm 2024 trên hệ thống Tabmis Viện Hàn lâm KHCNVN 22/02/2024
3018/QĐ-VHL 29/12/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/02/2024
2913/QĐ-VHL 29/12/2023 Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/01/2024
2523/QĐ- VHL 05/12/2023 Công khai dự toán ngân sách năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/12/2023
122/QĐ-TTTL 01/12/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm TT - TL năm 2023 Trung tâm TTTL 01/12/2023
2226/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2217/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2656/VHL-KHTC 02/11/2023 Thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2078/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
2077/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
1689/QĐ-VHL 17/08/2023 Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/08/2023
1468/QĐ-VHL 18/07/2023 Công bố công khai số liệu giao dự toán chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 18/07/2023
1409/QĐ-VHL 05/07/2023 Bổ sung kinh phí nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ khoa học năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1422/QĐ-VHL 07/07/2023 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo đơn vị, Kế hoạch đoàn vào 06 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 07/07/2023
1055/QĐ 14/06/2023 Giao dự toán chi NSNN năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023
1054/QĐ-VHL 14/06/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đợt 3) Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2023
1281/VHL-KHTC 06/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN trong xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước Viện Hàn lâm KHCNVN 06/06/2023
921/QĐ-VHL 31/05/2023 Công bố công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2023