THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2277/VHL-KHTC 22/11/2021 Thông báo định mức hỗ trợ NCVCC năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1907/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1908/QĐ-VHL 12/11/2021 Giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1691/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1906/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1690/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1752/QĐ-VHL 25/10/2021 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/10/2021
1429/QĐ-VHL 31/08/2021 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số" Viện Hàn lâm KHCNVN 01/09/2021
1374/QĐ-VHL 12/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2021
1204/QĐ-VHL 28/09/2021 Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
1205/QĐ-VHL 28/06/2021 Về việc giao dự toán kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
1036/QĐ-VHL 07/06/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 15/06/2021
1037/QĐ-VHL 07/06/2021 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6 năm 2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 15/06/2021
2135/QĐ-VHL 07/12/2020 Phê duyệt dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" mã số TLTB01.01/21-23 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2021
25/QĐ-TTTL 01/06/2021 Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 01/06/2021
2584 31/12/2020 Quyết định phê duyệt dự toán mua tạp chí KH&CN ngoại văn giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/02/2021
2606/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2607/QĐ-VHL 31/12/2020 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2611/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bảo vệ luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, hỗ trợ các hoạt động thường xuyên khác năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2612/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021