THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
458/QĐ-VHL 15/03/2024 Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Nga, Thạc sĩ, Chuyên viên cao cấp giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2024
459/QĐ-VHL 15/03/2024 Điều động ông Ngô Văn Thanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (kèm theo biên chế và quỹ tiền lương) và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2024
66/QĐ-VHL 25/01/2024 Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/01/2024
85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức Chính phủ 14/12/2023
10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội Bộ Nội vụ 29/06/2023
48/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Lưu trữ thông tin khoa học và Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học và Công nghệ thông tin Trung tâm TTTL 01/06/2023
49/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Thông tin khoa học và Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin, truyền thông khoa học và Sở hữu công nghiệp Trung tâm TTTL 01/06/2023
50/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Dự báo phát triển khoa học và công nghệ và Phòng Nghiên cứu lịch thành phòng Nghiên cứu, Dự báo chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm TTTL 01/06/2023
01/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
02/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và Công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
04/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
05/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
06/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
07/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ đối với viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
08/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển thôi giữ chức vụ, miễm nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
09/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
10/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
11/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viện chức và người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
12/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
13/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023