THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
01/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
02/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và Công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
04/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
05/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
06/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
07/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ đối với viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
08/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển thôi giữ chức vụ, miễm nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
09/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
10/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
11/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viện chức và người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
12/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
13/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
14/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
1340-QĐ-VHL 11/08/2022 Phê duyệt danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghê, công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Viện Hàn lâm KHCNVN 16/08/2022
1662/VHL-TCCB 16/08/2022 Thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 16/08/2022
840/QĐ-VHL 30/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2022
353/QĐ-VHL 17/03/2022 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021-2026 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/03/2022
428-VHL-TCCB 09/03/2022 Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/03/2022
82/QĐ-VHL 24/01/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/01/2022
2297/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021