THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
426 14/10/2019 Biên bản Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 tại Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 14/10/2019
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ 03/10/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
2041/VHL-TCCB 19/09/2019 Công văn phê duyệt kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/09/2019
1991/VHL-VP 12/09/2019 Công văn Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về công tác văn thư, lưu trữ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2019
24/CV-CUTTTL 20/08/2019 Công văn trả lời ý kiến về chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL-Chi Ủy 21/08/2019
171/TTTL 19/08/2019 Công văn xin ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL 19/08/2019
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Thông tư Quy định báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức Bộ Nội vụ 16/07/2019
1195/QĐ-VHL 09/07/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2019
1136/QĐ-VHL 02/07/2019 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử /Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 02/07/2019
1365/KH-VHL 26/06/2019 Công văn Kế hoạch Tổ chức đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Viện Hàn lâm KHCNVN 28/06/2019
855/QĐ-VHL 24/05/2019 Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương giữa Trung tâm TTTL và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 24/05/2019
1117/VHL-TCCB 16/05/2019 Công văn Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 16/05/2019
1093/VHL-TCCB 13/05/2019 Công văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/05/2019
103/NCCG-QLTH 08/05/2019 Công văn mượn chỉ tiêu biên chế Các đơn vị thuộc VHL 08/05/2019
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành tổ chức Luật Tố cáo Chính phủ 03/05/2019
960/VHL-KTr 23/04/2019 Công văn Tuyên truyền, phổ biến một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/04/2019
24/QĐ-TTTL 11/04/2019 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ 6 Trung tâm TTTL 11/04/2019
510/QĐ-VHL 01/04/2019 Quyết định Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021-2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 04/04/2019
734/VHL-TCCB 01/04/2019 Công văn giao số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương Viện Hàn lâm KHCNVN 02/04/2019