THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
174/GCN-TTTL 09/12/2121 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá Trung tâm TTTL 09/12/2121
2846 01/12/2023 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30 Bộ Khoa học và Công nghệ 11/12/2023
476/TTKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT=BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 22/08/2023
1034/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1035/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1036/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1037/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1038/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
1039/QĐ-VHL 13/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/06/2023
577/QĐ-VHL 18/04/2023 Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/04/2023
20/CT-TTg 01/11/2022 Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi Thủ tướng Chính phủ 01/11/2022
1727 /QĐ-VHL 11/10/2022 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Việt Nam Công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/10/2022
1138/QĐ-VHL 01/07/2022 Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2022
2692/QĐ-VHL 31/12/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
196/GCN-TTTL 31/12/2021 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020 Trung tâm TTTL 31/12/2021
197/GCN-TTTL 31/12/2021 Nâng cấp trục liên thông văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm TTTL 31/12/2021
198/GCN-TTTL 31/12/2021 Nghiên cứu chế tạo cấu trúc cầu gai dựa trên vật liệu sắt từ-plasmonic ứng dụng trong tăng cường tín hiệu phổ Raman để phát hiện độc tố trong thực phẩm Trung tâm TTTL 31/12/2021
199/GCN-TTTL 31/12/2021 Di truyền quần thể một số loài Sâm (Panax) ở Việt Nam và Nga phục vụ công tác bảo tồn Trung tâm TTTL 31/12/2021
194/GCN-TTTL 28/12/2021 Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu đất Trung tâm TTTL 28/12/2021
195/GCN-TTTL 28/12/2021 Xây dựng bộ sưu tập khoảng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng…) phần đất liền Việt nam Trung tâm TTTL 28/12/2021