THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2692/QĐ-VHL 31/12/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
09/2021/TT-BVHTTDL 22/09/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa TT&DL 24/09/2021
2388 22/12/2020 Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/02/2021
2605/QĐ-VHL 31/12/2019 Ban hành Kế hoạch hành động của Viện HLKHCNVN thực hiện Đề án Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
892/VHL-KHTC 17/04/2019 Công văn Công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019
415/VHL-ƯDTKCN 28/02/2019 Công văn Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
2366/QĐ-VHL 21/12/2018 Quyết đinh Ban hành Quy định về Quản lý các Dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2018
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2018
Không số 30/05/2018 Báo cáo thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2018
153/QĐ-TTg 30/01/2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 05/03/2018
365/VHL-KHTC 28/02/2018 Công văn Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/03/2018
537/VPCP-KGVX 15/01/2018 Báo cáo của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam về CMCN 4.0 Văn phòng chính phủ 18/01/2018
Không số 14/12/2017 Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2017
2540/VHL-KHTC 14/12/2017 Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2017
Không số 15/11/2017 Biên bản làm việc Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2017
2184QĐ-VHL 16/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định về việc Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 23/10/2017
Không số 18/10/2017 The fourth industrial revolution Chưa xác định cơ quan 18/10/2017
1892/QĐ-VHL 08/09/2017 Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý các dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 15/09/2017
1791/QĐ-VHL 21/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/08/2017
1820/QĐ-VHL 25/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/08/2017