THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1625/QĐ-VHL 25/09/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1612/QĐ-VHL 24/09/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1506/QĐ-VHL 05/09/2019 Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 05/09/2019
1496/QĐ-VHL 03/09/2019 Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 04/09/2019
1328/QĐ-VHL 02/08/2019 Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2019
1237/QĐ-VHL 16/07/2019 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019 (đợt điều chỉnh tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2019
1195/QĐ-VHL 09/07/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2019
1136/QĐ-VHL 02/07/2019 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử /Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 02/07/2019
855/QĐ-VHL 24/05/2019 Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương giữa Trung tâm TTTL và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 24/05/2019
831/QĐ-VHL 22/05/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọ nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/05/2019
1030/QĐ-VHL 06/05/2019 Quyết định Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
749/QĐ-VHL 03/05/2019 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện trong kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
759/QĐ-VHL 07/05/2019 Quyết định Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2019
28/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định thành lập Tổ quản lý Dự án “Cải tạo, sửa chữa các khu WC nhà A11, Trung tâm Thông tin – Tư liệu” Trung tâm TTTL 19/04/2019
29/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
30/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết đinh Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
27/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu Trung tâm TTTL 19/04/2019
24/QĐ-TTTL 11/04/2019 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ 6 Trung tâm TTTL 11/04/2019
23/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 08/04/2019
22/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection” năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019