THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
82/QĐ-VHL 24/01/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/01/2022
02-CT-VHL 19/01/2022 Về việc tăng cường kỷ cương tài chính và chấp hành kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/01/2022
2698/QĐ-VHL 31/12/2021 Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
2692/QĐ-VHL 31/12/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
2571/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2570/QĐ-VHL 29/12/2021 Giao chỉ tiêu kinh phí Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2716 31/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2717/QĐ-VHL 31/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2553/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc phê duyệt dừng thực hiện dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 31/12/2021
2466/QĐ-VHL 22/12/2021 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 24/12/2021
2439/QĐ-VHL 21/12/2021 Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2021
18/2021/TT-BTTTT 30/11/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 22/12/2021
2571-KL-VHL 20/12/2021 Kết luận về công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2021
2534/VHL-TCCB 16/12/2021 Thông báo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
2297/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
2306/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
17/2021/TT-LĐTBXH 15/11/2021 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ LĐTB&XH 14/12/2021
21/2021/TT-BTTTT 08/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021
2177/QĐ-VHL 09/12/2021 Ban hành Quy định quản lý các dự án tăng cường thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/12/2021
16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông 03/12/2021