THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
982-VHL 23/05/2022 Mẫu Quyết định cử đi công tác nước ngoài và giới thiệu con dấu, chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2022
659 /QĐ- VHL 10/05/2022 Về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
658/QĐ-VHL 10/05/2022 Về việc thành lập tổ công tác thông tin truyền thông về chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
2617/BTC-QLCS 21/03/2022 Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính 24/03/2022
13/2022/TT-BTC 28/02/2022 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ quy định về lệ phí trước bạ Bộ Tài chính 01/03/2022
09/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022
01/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022
10/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022
2439/QĐ-VHL 21/12/2021 Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2021
18/2021/TT-BTTTT 30/11/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông 22/12/2021
2571-KL-VHL 20/12/2021 Kết luận về công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2021
16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông 03/12/2021
2026/QĐ-TTg 02/12/2021 Phê duyệt chương trình số hóa di sản Văn hóa giai đoạn 2021- 2030 Chính phủ 03/12/2021
2276/VHL-KH 22/11/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1896 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Chính phủ 10/11/2021
97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ 10/11/2021
1862/QĐ-TTg 04/11/2021 Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Chính phủ 05/11/2021