THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
426 14/10/2019 Biên bản Kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 tại Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 14/10/2019
2091/VHL-VP 27/09/2019 Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQQ-CP ngày 07/3/2019 tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/09/2019
1625/QĐ-VHL 25/09/2019 Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
1612/QĐ-VHL 24/09/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/09/2019
2041/VHL-TCCB 19/09/2019 Công văn phê duyệt kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/09/2019
1991/VHL-VP 12/09/2019 Công văn Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về công tác văn thư, lưu trữ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2019
1921/VHL-KHTC 04/09/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp của Hội đồng tư vấn Viện Hàn lâm KHCNVN 09/09/2019
1506/QĐ-VHL 05/09/2019 Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 05/09/2019
1496/QĐ-VHL 03/09/2019 Quyết định Phê duyêt nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt hoạt động khoa học công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 04/09/2019
1724/KH-VHL 08/08/2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/08/2019
1328/QĐ-VHL 02/08/2019 Quyết định công khai dự toán chi NSNN năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 05/08/2019
1652/KH-VHL 29/07/2019 Công văn Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/07/2019
1237/QĐ-VHL 16/07/2019 Quyết định về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019 (đợt điều chỉnh tháng 7/2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2019
03/CT-TTTL 17/07/2019 Chỉ thi Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình Viện Hàn lâm KHCNVN 17/07/2019
1195/QĐ-VHL 09/07/2019 Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2019
1136/QĐ-VHL 02/07/2019 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử /Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 02/07/2019
1365/KH-VHL 26/06/2019 Công văn Kế hoạch Tổ chức đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Viện Hàn lâm KHCNVN 28/06/2019
1291/VHL-VP 18/06/2019 Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
1301/VHL-KHTC 19/06/2019 Công văn Thông báo về kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/06/2019
855/QĐ-VHL 24/05/2019 Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương giữa Trung tâm TTTL và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 24/05/2019