THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
982-VHL 23/05/2022 Mẫu Quyết định cử đi công tác nước ngoài và giới thiệu con dấu, chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2022
659 /QĐ- VHL 10/05/2022 Về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
658/QĐ-VHL 10/05/2022 Về việc thành lập tổ công tác thông tin truyền thông về chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
624 /QĐ- VHL 06/05/2022 Quyết định về việc nghiệm thu kết quả nhiệm vụ hỗ trợ Viện Hàn lâm KHCNVN 05/05/2022
429-QĐ_VHL 04/05/2022 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 04/05/2022
516/QĐ-VHL 12/04/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2022. Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2022
2646/QĐ-VHL 30/12/2021 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ năm 2022 của Trung tâm Thông tin Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2022
353/QĐ-VHL 17/03/2022 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021-2026 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/03/2022
428-VHL-TCCB 09/03/2022 Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/03/2022
123/QĐ-VHL 25/01/2022 Về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc do ngân sách nhà nước trả lương và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000 NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 161/2018 của Chính phủ) năm 2022 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2022
82/QĐ-VHL 24/01/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/01/2022
02-CT-VHL 19/01/2022 Về việc tăng cường kỷ cương tài chính và chấp hành kế hoạch nhiệm vụ, ngân sách nhà nước năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/01/2022
2698/QĐ-VHL 31/12/2021 Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
2692/QĐ-VHL 31/12/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ công bố công trình và hỗ trợ hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 12/01/2022
2571/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2022 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2570/QĐ-VHL 29/12/2021 Giao chỉ tiêu kinh phí Nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2716 31/12/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2717/QĐ-VHL 31/12/2021 Về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2022
2553/QĐ-VHL 29/12/2021 Về việc phê duyệt dừng thực hiện dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 31/12/2021
2466/QĐ-VHL 22/12/2021 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 24/12/2021