THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2846 01/12/2023 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30 Bộ Khoa học và Công nghệ 11/12/2023
476/TTKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT=BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 22/08/2023
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 21/08/2023
12/2022/TT-BKHCN 15/08/2022 Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ 18/08/2022
12/2022/TT-BKHCN 15/08/2022 Thông tư quy định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ 15/08/2022
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 13/06/2022
10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch Bộ Khoa học và Công nghệ 30/12/2020
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của bộ trưởng Bộ KHCN, bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 02/03/2020
168/TB-BKHCN 22/01/2020 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN Bộ Khoa học và Công nghệ 05/02/2020
19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/01/2020
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 14/05/2019
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2018
186/BKHCN-TTKHCN 19/01/2018 Công văn đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa Bộ Khoa học và Công nghệ 23/01/2018
Không số 15/11/2017 Biên bản làm việc Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2017
1858/BKHCN-TCCB 09/06/2017 Công văn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 21/06/2017
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN Bộ Khoa học và Công nghệ 30/05/2017
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công lập Bộ Khoa học và Công nghệ 05/04/2017
139/BKHCN-TTKHCN 17/01/2017 Công văn thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 03/02/2017