THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản VPPL do bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ 18/03/2020
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của bộ trưởng Bộ KHCN, bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 02/03/2020
168/TB-BKHCN 22/01/2020 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN Bộ Khoa học và Công nghệ 05/02/2020
19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/01/2020
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 14/05/2019
15/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2018
186/BKHCN-TTKHCN 19/01/2018 Công văn đóng góp dữ liệu vào hệ tri thức Việt số hóa Bộ Khoa học và Công nghệ 23/01/2018
Không số 15/11/2017 Biên bản làm việc Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2017
1858/BKHCN-TCCB 09/06/2017 Công văn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 21/06/2017
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN Bộ Khoa học và Công nghệ 30/05/2017
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công lập Bộ Khoa học và Công nghệ 05/04/2017
139/BKHCN-TTKHCN 17/01/2017 Công văn thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 03/02/2017
09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 16/11/2016
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 16/11/2016
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
125/CV-TTHNQT 19/09/2016 Công văn điều tra năng lực và nhu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 12/10/2016
2472/QĐ-BKHCN 31/08/2016 Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II) Bộ Khoa học và Công nghệ 19/09/2016