THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công lập

Trích yếu nội dung:

Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ  quy định cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công lập

Số ban hành: 01/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 12/01/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-01-2017-TT-BKHCN-huong-dan-54-2016-ND-CP-co-che-tu-chu-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-344918.aspx
Số đến: 204
Ngày đến: 05/04/2017
Tải file: