THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Trích yếu nội dung:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009.

Số ban hành: 08/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 04/04/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-338487.aspx
Số đến:
Ngày đến: 04/04/2017
Tải file: