THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN

Trích yếu nội dung:

Thông  tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học  và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN

Số ban hành: 03/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 03/04/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 312
Ngày đến: 30/05/2017
Tải file: