THÔNG TIN CHI TIẾT

The fourth industrial revolution

Trích yếu nội dung:

 The fourth industrial revolution.

Copyright © 2016 by World Economic Forum

Originally published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, in 2016.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Names: Schwab, Klaus, 1938–, author.
Title: The fourth industrial revolution / Klaus Schwab.

Description: First edition. | New York: Crown Business, [2017] | Includes bibliographical references.
Identifiers: LCCN 2016032826 | ISBN 9781524758868 (hardcover)

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 18/10/2017
Cơ quan ban hành: Chưa xác định cơ quan
Loại văn bản: Báo cáo
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 18/10/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download