THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Trích yếu nội dung:

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế
Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Theo Quyết định này, ngoài một số tiêu chuẩn chung, giáo sư còn phải đáp ứng một số tiêu chí như:
- Đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 03 năm trở lên;
- Đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp với ngành, chuyên ngành;
- Là tác giả chính đã công bố được ít nhất 03 bài báo khoa học hoặc (và) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín; Từ năm 2020, ứng viên chức danh giáo sư phải có ít nhất 05 bài báo khoa học;
- Chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư;
- Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;
- Hướng dẫn chính ít nhất 02 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo quy định…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Quyết định này thay thế các QĐ số 174/2008/QĐ- TTg ngày 31-12-2008Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27-04-2012 và Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 31-12-2013

Số ban hành: 37/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/08/2018
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=194778
Số đến:
Ngày đến: 17/09/2018
Tải file: