THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Trích yếu nội dung:

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ được quy định tại Phụ lục I; biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gồm

a) Biểu 01/KHCN-TC: Số tổ chức khoa học và công nghệ;
b) Biểu 02/KHCN-NL: Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ;
c) Biểu 03/KHCN-CP: Chi cho khoa học và công nghệ;
d) Biểu 04/KHCN-NV: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
đ) Biểu 05/KHCN-HTQT: Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ;
e) Biểu 06/KHCN-CG: Chuyển giao công nghệ;
g) Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ;
h) Biểu 08/KHCN-SHTT: Sở hữu trí tuệ;
i) Biểu 09/KHCN-TĐC: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
k) Biểu 10/KHCN-NLAT: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Thông tư này thay thế thông tư số 25/2015/TT-BKHCN, ngày 26-11-2015

Số ban hành: 15/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2018-TT-BKHCN-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-404167.aspx
Số đến:
Ngày đến: 15/11/2018
Tải file: