THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyêt định Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Trích yếu nội dung:

1. Đối tượng

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; nhân lực quản lý khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ cao.

Số ban hành: 2395/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/12/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2395-QD-TTg-duyet-dao-tao-nhan-luc-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nuoc-nuoc-ngoai-bang-ngan-sach-299242.aspx
Số đến: 03
Ngày đến: 06/01/2016
Tải file: