Thư viện văn thư - ISI VAST
Trang chủ » Tìm kiếm văn bản

Chào mừng bạn đã đến với Thư viện Văn thư của
Trung tâm Thông tin - Tư liệu!

     Thư viện Văn thư của Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu, lưu trữ và tra cứu các loại văn bản, công văn đi/đến liên quan đến các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

     Thư viện Văn thư cấp quyền sử dụng cho 4 Nhóm người dùng:

1. Văn thư Trung tâm Thông tin - Tư liệu
2. Cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu
3. Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Khách ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng!
Version 1.87 Copyright © 2014. Developed by ISI.VAST