Hệ thống quản lý trực tuyến (OMS)

Hệ thống OMS của Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm quản lý trực tuyến các công việc: Đăng ký các loại đề tài của Viện Hàn lâm KHCNVN; Nộp Báo cáo kết quả thực hiện đề tài; Cập nhật Lý lịch khoa học, danh sách công bố khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia, v.v...

     Để sử dụng hệ thống, bạn cần đăng ký mở một tài khoản theo các bước sau:
1. Nhấp chuột vào Đăng ký tài khoản mới.
2. Đăng ký các thông tin theo mẫu hiện ra bao gồm:
   + E-mail (Đăng nhập tài khoản OMS theo E-mail)
   + Họ và tên
   + Mật khẩu (Để đăng nhập tài khoản OMS)
   + Nhập lại mật khẩu
3. Vào hộp thư E-mail của bạn vừa đăng ký để kích hoạt tài khoản OMS của bạn thông qua đường dẫn trong E-mail được gửi tới bạn sau khi đăng ký.
4. Sau khi tài khoản OMS của bạn được kích hoạt thành công, bạn có thể đăng nhập theo E-mail và mật khẩu đăng ký.

Tạo mật khẩu mới


Đã có mật khẩu? Đăng nhập