Thứ năm, ngày 06/10/2022

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU

(Theo Quyết định số 336/QĐ-VHL ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

 • Tên tổ chức: Trung tâm Thông tin - Tư liệu.
 • Tên giao dịch quốc tế: Center for Scientific Information
 • Địa chỉ: Nhà A11 số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Tiền thân của Trung tâm Thông tin – Tư liệu  là Trung tâm Thông tin khoa học được thành lập theo Quyết định số 595/VKH-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 1982 của Viện Khoa học Việt Nam.
 • Trung tâm Thông tin – Tư liệu là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP.
 • Là đơn vị sự nghiệp phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU

(Theo Quyết định số 336/QĐ-VHL ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

Trung tâm Thông tin - Tư liệu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng nhiệm vụ sau đây:

1. Chức năng:

Là đơn vị đầu mối quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCN VN) phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện Hàn lâm KHCN VN)

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức xây dựng,  quản lý và khai thác các nguồn thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

b. Hiện đại hóa hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng thư viện điện tử; phân tích, xử lý, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện Hàn lâm KHCN VN và các đơn vị trực thuộc.

c. Nghiên cứu dự báo phát triển khoa học công nghệ.

d. Nghiên  cứu cung cấp số liệu lịch Việt Nam cho các nhà xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHCN VN.

đ. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động nghiên cứu khoa học  và công nghệ, quảng bá sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm KHCN VN theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

e. Cung cấp các dịch vụ về thông tin, tư liệu.

g. Hợp tác quốc tế và tham gia đào tạo trong lĩnh vực thông tin, tư liệu và những lĩnh vực khác có liên quan.

h. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Việt Hàn lâm KHCN VN.

i. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.

k. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN VN giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU

(Theo Quyết định số 336/QĐ-VHL ngày 04 tháng 03 năm 2013 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu)

1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin tư liệu

- Giám đốc: Ths.CVC. Nguyễn Thị Vân Nga

Điện thoại: 02437564373; ĐTDĐ: 0912186184

Email: ntvnga@isi.vast.vn

-  Phó Giám đốc: Ths. Trần Danh Minh Hoàng

ĐTDĐ: 0983589684

Email: tdmhoang@isi.vast.vn

2. Các phòng ban của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

2.1. Phòng Quản lý tổng hợp

- ĐT/Fax:  024.37564344

- Trưởng phòng: CVC. Trần Tường Thanh - ĐTDĐ: 0902178855.

- Phó Trưởng phòng: CN. Hoàng Lê Phượng - ĐTDĐ: 0984059465.           

2.2. Phòng Thư viện

- ĐT: 024.38364620

- Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Tâm - ĐTDĐ: 0912144770.

2.3. Phòng Lưu trữ thông tin khoa học

- ĐT: 024.37562863

- Phó Trưởng phòng: CN Chu Thị Ngân - ĐTDĐ: 0976098790

2.4. Phòng Nghiên cứu lịch

- ĐT: 024.37562792

- Các cán bộ: 02 cán bộ trong biên chế.

2.5. Phòng Thông tin khoa học

- ĐT: 024.37560382

- Trưởng phòng: ThS. Đào Hữu Hảo - ĐTDĐ: 0912628636.

2.6. Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp

- ĐT: 04.37562551

- Trưởng phòng: ThS. Phạm Quang Dương - ĐTDĐ: 0904252152

2.7. Phòng dự báo phát triển khoa học và công nghệ

- ĐT: 024.37918507

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tường Lan - ĐTDĐ: 0902 264 555

2.8. Phòng Công nghệ thông tin

- ĐT: 024.37567435

- Trưởng phòng: ThS. Trần Danh Minh Hoàng - ĐTDĐ: 0906104847

3. Các tổ chức Đảng, đoàn thể của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

3.1. Chi Ủy Trung tâm Thông tin - Tư liệu

- Bí thư chi bộ: Ths. CVC. Nguyễn Thị Vân Nga

- Phó Bí thư chi bộ: Chu Võ Thu Hà

- Ủy Viên: Vũ Thị Tâm

3.2. Ban chấp hành Công Đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu

- Chủ tịch: Đào Hữu Hảo

- Phó Chủ tịch: Ninh Thị Hương

- Ủy Viên: Nguyễn Thái Hà

3.3. Ban Thanh Tra nhân dân Trung tâm Thông tin - Tư liệu

- Trưởng ban: Nguyễn Chí Linh

- Ủy viên: Trần Anh Dũng

- Ủy Viên: Ninh Thị Hương

3.4. BCH Chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Thông tin - Tư liệu

- Bí thư: Phạm Văn Tuyên

- Phó Bí thư: Ninh Thị Hương

- Ủy Viên: Nguyễn Thái Hà

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU và CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC
(Trích đề án Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TTTTTL)

1. Về nghiệp vụ chuyên môn:

Nâng cao năng lực hoạt động thông tin khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực:

 • Thu thập và xử lý các dữ liệu, dữ kiện, tin tức, tri thức nhằm tạo lập, quản lý, lưu giữ và phục vụ nguồn tin khoa học và công nghệ.
 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học - công nghệ và thông tin sở hữu trí tuệ.
 • Cung cấp thông tin mang tính luận cứ để xây dựng dự báo về tình hình phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hoạch định đường lối, chính sách quản lý khoa học và công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu lịch Việt Nam và thế giới. Cung cấp số liệu lịch Việt Nam cho các nhà xuất bản trong cả nước theo sự uỷ quyền của Lãnh đạo Viện KH&CN VN .
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.Xây dựng các cơ sở dữ liệu tổng hợp, chuyên đề và các trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
 • Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức các hoạt động thư viện, triển lãm, hội nghị, hội thảo; tham gia hội chợ về khoa học và công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị.
 • Hợp tác quốc tế về thông tin khoa học và công nghệ.
 • Giữ đúng các nguyên tắc trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ:

  • Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, đầy đủ và kịp thời trong các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; bảo đảm chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
  • Bảo đảm khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả thông tin khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Giữ bí mật các thông tin khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Kết hợp hoạt động nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ với hoạt động thư viện, lưu trữ, thống kê và hoạt động thông tin đại chúng khác.

2. Tăng cường các hoạt động dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ:

Phổ biến thông tin chọn lọc; Cung cấp tài liệu phân tích, tổng hợp thông tin khoa học và công nghệ theo chuyên đề; Cung cấp bản sao, bản dịch tài liệu, dữ liệu về khoa học và công nghệ; Tra cứu và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ; Tổ chức triển lãm, tham gia chợ công nghệ và thiết bị, các hoạt động quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ; Các hình thức dịch vụ khác do pháp luật quy định.

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Trung tâm:

 • Phòng Quản lý tổng hợp:

  • Là cơ quan giúp việc Giám đốc quản lý nhà nước mọi mặt hoạt động của Trung tâm;
  • Có các bộ phận về tổ chức, hành chính, tài vụ, tài sản, kế hoạch, đào tạo cán bộ, thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế.
 • Phòng Thư viện:

  • Bổ sung, phân loại, quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý các loại sách báo, tạp chí khoa học của Viện.
  • Tổ chức, quản lý và khai thác các CSDL điện tử (sách, tạp chí), kết nối nguồn tài nguyên điện tử và xây dựng môi trường tích hợp tài nguyên thân thiện với người dùng.
  • Đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin – thư viện trong mạng lưới thư viện thuộc Viện KH&CN VN .
  • Cung cấp các dịch vụ thông tin thư viện.
  • Cung cấp các thông tin phục vụ Lãnh đạo Viện KH&CN VN .
  • Hợp tác, trao đổi về thư viện học với các thư viện khác của nhà nước và các Bộ/ngành.
 • Phòng Lưu trữ thông tin khoa học:

  • Lưu trữ các tài liệu không công bố, các tư liệu khoa học kỹ thuật khác, như các báo cáo khoa học, tham quan khảo sát, thực tập, các luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, tài liệu điều tra cơ bản, phim, ảnh, băng,đĩa ...
  • Tiến hành thu thập, phân loại, xử lý, bảo quản và tổ chức khai thác tài liệu khoa học kỹ thuật, lưu giữ các tài liệu mật theo quy chế hiện hành.
  • Thực hiện việc lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Viện KH&CN VN .
  • Phục vụ độc giả trong và ngoài Viện KH&CN VN .
  • Cấp giấy chúng nhận lưu trữ cho các đề tài khoa học công nghệ của Viện KH&CN VN .
 • Phòng Nghiên cứu Lịch:

  • Tổ chức nghiên cứu các vấn đề Lịch ở Việt Nam. Giúp Chủ tịch Viện KH&CN VN tổ chức thẩm định, đánh giá các công trình nghiên cứu về Lịch Việt Nam.
  • Tính toán và cung cấp bảng số liệu Lịch hàng năm cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Nhà xuất bản để giúp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xuất bản Lịch; thành lập Bảng đối chiếu âm lịch và dương lịch chính thức của Nhà nước.
  • Theo dõi và tham gia cải cách Lịch thế giới.
 • Phòng Thông tin khoa học:

  • Xử lý, biên tập, xuất bản các bản tin khoa học và công nghệ có liên quan đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Viện KH&CN VN.
  • Xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý và khai thác nguồn thông tin từ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng của cán bộ nghiên cứu thuộc Viện KH&CN VN.
  • Đáp ứng thông tin theo yêu cầu nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện KH&CN VN.
 • Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp:

  • Cung cấp các giải pháp kỹ thuật, các bản mô tả sáng chế đã công bố ở trong nước và quốc tế;
  • Cung cấp thông tin sáng chế có chọn lọc, định kỳ hàng tháng theo từng lĩnh vực mà Viện KH&CN VN đã, đang tiến hành nghiên cứu dưới mọi dạng thông tin;
  • Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho hoạt động đăng ký Sở hữu trí tuệ (Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích...)
  • Hướng dẫn sử dụng thông tin tư liệu sáng chế trong các hoạt động nghiên cứu, triển khai
 • Phòng Thông tin dự báo phát triển khoa học và công nghệ
  • Xây dựng dự báo và phân tích xu thế phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ quan trọng ,tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN VN định hình tầm chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch triển khai KH&CN tại Viện Hàn lâm KHCN VN.
  • Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành dự báo chiến lược phát triển KH&CN, cơ sở dữ liệu chuyên gia về chiến lược KH&CN.
  • Nghiên cứu phương pháp luận và xây dựng định hướng chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam, lựa chọn ưu tiên và xây dựng chiến lược phát triển KH&CN chuyên ngành theo yêu cầu đặt hàng của Viện Hàn lâm KHCN VN.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN VN giao.
 • Phòng Công nghệ Thông tin:
  • Quản lý hệ thống CNTT bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động của Trung tâm TTTL.
  • Nghiên cứu xây dựng mô hình CSDL thông tin khoa học công nghệ của Trung tâm.
  • Nghiên cứu xây dựng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động thông tin khoa học và các phần mềm có tính thương mại khác.
  • Hỗ trợ việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng trực thuộc.
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trung tâm.
  • Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển hoạt động CNTT phục vụ hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Trung tâm.
  • Thực hiện các nhiệm khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.