Thứ ba, ngày 18/06/2024

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tiếp nhận các đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017

admin, ngày: 12/09/2016

Thi hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện từ năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tiếp nhận các đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Thi hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện từ năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

1. Phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình nêu tại Điều 1 Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ưu tiên đề xuất loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

(i) Đối với các Bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ;

- Bảo hộ, áp dụng sáng chế của Việt Nam, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam vào thực tiễn;

- Bảo hộ, áp dụng và phát triển giá trị của các giống cây trồng mới;

- Xây dựng và vận hành cơ chế quản lý, quản trị tài sản trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp;

- Bảo hộ, khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ;

- Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(ii) Đối với các địa phương

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ;

- Bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương;

- Bảo hộ sở hữu trí tuệ, hoàn thiện, áp dụng, khai thác thương mại các kết quả sáng tạo tạo cá nhân (sản phẩm của các nhà sáng chế không chuyên);

3. Việc đề xuất dự án được thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Công văn này và gửi trước ngày 18/9/2016 về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198,222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

4. Công văn hướng dẫn và biểu mẫu đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án kèm theo.

Chi tiết và tải các biểu mẫu tại:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_cua_Cuc_So_huu_tri_tue_ve_viec_tiep_nhan_cac_de_xuat_nhu_cau_dat_hang_du_an_thuoc_chuong_trinh_phat_trien_tai_san_tri_tue_de_tuyen_chon_thuc/

Theo http://www.most.gov.vn