Institute For Scientific Information

Vietnam Academy of Science And Technology
Institute For Scientific Information


Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông báo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

    Ngày 12/4/2022, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-VHL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn năm 2022. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTTL của Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 của Trung tâm Thông tin Tư liệu....chi tiết

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TÀI LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM”

    ...chi tiết