Institute For Scientific Information

Vietnam Academy of Science And Technology
Institute For Scientific Information


MỜI THAM DỰ LỚP HỌC QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VỚI HỆ THỐNG V-COMPAS

    ...chi tiết

Mời tham dự Tọa đàm và Triển lãm Sách lần thứ 2 năm 2023

    ...chi tiết