Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu


Sách ebooks mới mua của NXB Elsevier

    Trung tâm Thông tin - Tư liệu thông báo danh mục các sách điện tử (ebooks) do Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN đã mua của Nhà xuất bản Elsevier...Xem chi tiết

Hỗ trợ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Viện Hàn lâm KHCNVN

    Thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN của Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc giao cho Trung tâm Thông tin – Tư liệu làm đầu mối mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ đại diện cho Viện Hàn lâm KHCNVN, trong thời gian qua Trung tâm Thông tin – Tư liệu đã đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và tăng cường hỗ trợ đăng ký Sáng chế, Giải pháp hữu ích cho các đơn vị, cá nhân các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN....Xem chi tiết