Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm thông tin - Tư liệu* Bạn đọc sẽ truy cập các tạp chí qua trang tìm kiếm tập trung của Thư viện số. Với bạn đọc thuộc các đơn vị được hỗ trợ truy cập qua IP sẽ truy cập các tạp chí trực tiếp từ các Nhà xuất bản.