Thứ tư, ngày 29/05/2024

Hướng dẫn cài đặt proxy sử dụng Thư viện số

Đào Hữu Hảo, ngày: 18/10/2021

Hướng dẫn cài đặt proxy sử dụng Thư viện số , Trung tâm thông tin - Tư liệu

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PROXY SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ


Sử dụng máy chủ proxy của Viện Hàn lâm để đọc trực tiếp bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế đã mua bản quyền truy cập.
Lưu ý: Nên sử dụng trình duyệt web firefox
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
1. Mở cấu hình mạng của firefox:
- Click chuột vào biểu tượng “Application” bên góc phải-trên của màn hình (1)
- Click chuột vào mục “Settings” (2)


*** Cách 2: nhập dòng địa chỉ “about:preferences”, gõ Enter

- Chuyển đến cuối trang màn hình cài đặt đến mục “Network Settings” (3)

2. Đặt tham số của máy chủ proxy
- Trong phần cấu hình kết nối, đặt các lựa chọn sau:

o Chọn “Manual proxy configuration”
o HTTP Proxy: điền tên máy chủ proxy elibisi.vast.vn
o Port : 8128
o “Also use this proxy for FTP and HTTPS” được chọn như trên hình vẽ
o Click OK.

3. Truy cập trang tạp chí
- Khởi động lại trình duyệt Firefox sau khi đã đặt cấu hình proxy
- Nhập thông tin tài khoản

o Username : vast-isi
o Password : ISI@Vast&21
o Chọn “Use Password Manager to remember this password”
o Click vào nút “Sign in”

- Kết nối trực tiếp đến các tạp chí và có thể đọc các bài báo: